വയനാട് ഇരുളം മണൽവയലിൽ 56 സെൻറ് സ്ഥലം വില 10 ലക്ഷം മാത്രം

Ads Details

Location
Kalpatta, Kerala
Price
1,000,000 ₹
Posted On
8 months ago

Additional Details

Ad ID
21676
Ad Views
344

Description

വയനാട് ജില്ലയിൽ മണൽ വയൽ എന്ന് സ്ഥലത്തു, ഇരുളം വില്ലജ് പൂതാടി പഞ്ചായത്ത്‌, 56 സെൻറ് സ്ഥലം ആട്, കോഴി കൃഷിക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് പറ്റിയത്. വില 10 ലക്ഷം മാത്രം ഉടൻ വില്പനക്ക്. വഴി, കറന്റ്‌, വെള്ളം എന്നിവ ലഭിക്കും. വിളിക്കുക സന്തോഷ്:9847509565 സുനോജ്:7025586262 വയനാട്‌ലിങ്ക്സ് 9207691565 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്‌ whatsapp : https://wa.me/919207691565nn

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookie Policy

Accept