തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട് ഒരു കോടിക്കു മേല് വിലയുള്ള വ

1 year ago Thiruvananthapuram, India Ad Views:234 Ad ID: 261

Additional Details

  • Ad ID261
  • Posted On1 year ago
  • Ad Views234
  • Price5,500,000 ₹

Description

തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട് ഒരു കോടിക്കു മേല് വിലയുള്ള വീട് ലേലത്തിന് ബാങ്ക് ലേലത്തിന് SK HOSPITAL ന് എതിര് വശത്ത് 4.15 സെന്റില് 2100 സ്ക്വ ഫീറ്റ് പോഷ് വീട് 17 - 09-18 ന് ബാങ്ക് ലേലത്തിന്
261