തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട് ഒരു കോടിക്കു മേല് വിലയുള്ള വ

Ads Details

Location
Thiruvananthapuram, Kerala
Price
5,500,000 ₹
Posted On
1 year ago

Additional Details

Ad ID
261
Ad Views
188

Description

തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട് ഒരു കോടിക്കു മേല് വിലയുള്ള വീട് ലേലത്തിന് ബാങ്ക് ലേലത്തിന് SK HOSPITAL ന് എതിര് വശത്ത് 4.15 സെന്റില് 2100 സ്ക്വ ഫീറ്റ് പോഷ് വീട് 17 - 09-18 ന് ബാങ്ക് ലേലത്തിന്

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookie Policy

Accept